Liturgische kleden gemaakt voor Protestantse  gemeente Glimmen 2019

In mei 2019 was ik te gast in Glimmen om samen met een groep gemeenteleden na te denken over de liturgische kleden  voor uw  kerkzaal.

In deze  gesprekken kwam naar voren dat u als Protestantse gemeente een veelkleurige gemeente bent.

Het werd mij duidelijk dat ‘het gemeente en kerk zijn ‘ niet beperkt blijft tot op zondag maar zeker ook op door de weekse dagen. Veel gelegenheid om elkaar tijdens  diverse activiteiten te ontmoeten. Meerdere keren klonk dat omzien naar elkaar hier heel belangrijk wordt gevonden. Diverse keren klonken de woorden warmte en hartelijkheid als kenmerk van uw gemeente.

Voor velen is de openheid naar vernieuwing op het gebied van muziek en liturgie van belang en wordt zeer gewaardeerd.

Ook het direct in het oog springende raam van glas in lood heeft een belangrijke rol voor jullie als gemeente. Het raam verbeeld “mensen van de Weg”. De mensen zijn met elkaar zoekend en vindend onderweg. Een verbeelding verbonden met het verhaal  van de Emmaüsgangers (Lucas 24). Een prachtig beeldverhaal dat inspireert om samen te delen, loyaal te zijn naar elkaar en voor te leven dingen die jou zijn voorgedaan. Voor de kleden is gekozen voor het thema “Mensen van de Weg”. Dit thema is op een open manier weergegeven zodat de verbeelding uitnodigt om mee te doen. Deze openheid heb ik tot uitdrukking gebracht door een glooiend lijnenspel te gebruiken met lijnen die in plaats van af te sluiten  ruimte willen geven.

Bij de paramenten die ik voor uw gemeente heb gemaakt ligt de nadruk op de liturgische kleur, uitgewerkt in ton sur ton; dat wil zeggen; verschillende kleurtonen van 1 kleur. De kleden zijn gemaakt van dupion zijde d.m.v. verschillende borduurtechnieken.

Op alle kleden zijn mensen te zien. Heel divers ieder met een eigen vorm en eigen kleur, verwijzend naar de diversiteit van mensen. Mensen die hun weg op verschillende manieren door ht leven gaan. Het is mooi en bijzonder als wij elkaars reisgenoot zijn. Met elkaar delen in lief en leed, omzien naar elkaar. In naam van Jezus die ons mensen heeft voorgeleefd.

Paars; De kleur van verwachting en inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen.

Op het kleed zien we mensen op weg naar het Licht. In de periode van advent onderweg naar het Licht van Kerst. In de periode van de 40 dagentijd onderweg naar het Licht van Pasen. Aan de linkerkant zien we een mens die uitbreekt uit datgene dat hem/haar gevangen of klein houdt. Een uitnodiging om je weg te gaan als bevrijde mens.

Wit: de kleur van Feest; Pasen en Kerst, kleur van opstanding , nieuw  begin. Als verwijzing naar het Licht van God dat in de mens Jezus geboren wordt met Kerst,maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen . Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht bemoediging als teken van God die naar ons omziet. Op het Antependium te zien als stralen die als het ware inbreken in onze wereld waar het vaak zo donker is.

De mensfiguur met opgeheven handen  kan verwijzen naar Christus  als opgestane maar ook naar een ieder van ons die opstaat uit wat hem/haar klein houdt.  Op het kleed zien we de warmte van het Licht en haar stralen. De mensen worden door dat Licht omgeven, bemoedigt , getroost, uitgenodigd om een nieuw begin te maken.

Rood: de kleur van Gods Geest, liefde, enthousiasme, feest. Te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus  in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijk  maakt, de kleur van creativiteit , van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen. Op het kleed is naast vormen die verwijzen naar vlammen ook veel beweging te zien als verwijzing naar de Geest die in beweging zet.

Groen: is de kleur die we in de kerk zien wanneer er geen feesten worden gevierd. Toch is groen een belangrijke kleur omdat groen verwijst naar Gods goede schepping waar wij als mensen deel vanuit mogen maken. Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. De  diverse groentinten, onder andere te zien in de diverse bladvormen willen de mensen onderweg  oproepen en herinneren aan de taak die wij mensen hebben gekregen om  goede rentmeester te zijn over de schepping .