Serooskerke 2020

Uitleg bij de liturgische kleden

Heel graag was ik in jullie midden voorganger geweest om tijdens een bijzondere dienst de nieuwe liturgische kleden in gebruik te nemen.

Helaas is dit voor mij nu niet mogelijke vanwege het coronagevaar. Op een later moment als corona voorbij hoop ik alsnog voor te gaan in een dienst waar we ingaan op de betekenis van de liturgische kleuren en kleden. Graag vertel ik tijdens deze dienst meer waarom het gebruik van kleuren in de kerk niet een kwestie van decoratie of versiering  is maar  dat het gebruik ervan diep geworteld ligt in de christelijke traditie.

Graag wil ik u en jullie meer vertellen over het  PROCES voorafgaand aan het maken van de kleden.

Afgelopen zomer was ik uitgenodigd in de Johannes kerk om met een 10-tal mensen  als vertegenwoordiging van jullie gemeente  na te denken over de liturgische kleden  voor uw  kerkzaal.

In dit uitvoerige  gesprek kwam naar voren dat jullie veelkleurige gemeente bent waar iedereen welkom is. Mooi om te horen hoe jullie nieuwe mensen hartelijk welkom heten in jullie midden. Hoe ook mensen van buiten de kerk toch zijdelings betrokken zijn bij de kerk.

In jullie beleidsplan is de missie opgenomen dat jullie graag kerk van en voor het dorp zijn

Een belangrijk  motto voor jullie gemeente is het werkwoord gemeenschap

Gemeenschap met God, met elkaar en met de wereld, hier willen jullie als gemeente graag handen en voeten aangeven. De tafel is daar een mooie verbeelding van. De tafel in de kerk maar ook de tafel buiten de kerk. De tafel is bij uitstek een plek waar mensen elkaar ontmoeten, elkaars verhalen delen, met elkaar eten en drinken. Zo staat de tafel symbool voor wederkerigheid. In de kerkzaal neemt de avondmaalstafel een centrale plek in. Als belangrijk onderdeel van de liturgische viering maar ook wat betreft het samenkomen rond de sacramenten. Wanneer we samen  brood en wijn delen worden we deelgenoot aan het leven van Jezus en houden het vizier open naar Gods Koninkrijk. De nieuwe kleden horen bij de tafel en vormen samen één geheel.

Bij de paramenten die ik heb gemaakt ligt de nadruk op de liturgische kleur, uitgewerkt in ton sur ton; dat wil zeggen; verschillende kleurtonen van 1 kleur. Uitgevoerd in dupionzijde d.m.v. verschillende borduurtechnieken.

Gekozen is om op alle kleden het Tau of gaffelkruis te zien, een kruisvorm afgeleid van de Griekse letter Tau. Deze kruisvorm  verwijst naar het kruis van Christus, maar kan  ook een mens uitdrukken in verschillende emoties; een juichende mens, een mens die het uitroept, een mens in gebed, een mens die een ander zegent.  Voor alle kleden is het lied : “in een land dichter bij zee” tot inspiratie geweest. Dit lied werd op de kerkendag in 2010 gezongen en heeft op velen van u indruk gemaakt. Uit dit lied heb ik water, golven, wind  gekozen om op alle kleden te laten zien, steeds weer anders . Water verwijzend naar de zee die zo,n belangrijke rol speelt op Walcheren en in Serooskerke. Het lied spreekt ook over vissen, op de kleden is een vis te zien ook verwijzend naar de vis voor de kerk. De vis, ichtus in het Grieks  is al vanaf het vroege christendom symbool voor Christus. Het woord Ichtus bevat de beginletters van Jezus Christus, Gods Zoon en Redder. Naast de vis is er ook het graan verbeeld als belangrijk bestanddeel van het brood dat wij eten. Vis en brood verwijzen naar het verhaal van de spijziging uit het Evangelie, waar mensen met elkaar delen. Delen doen we met elkaar zichtbaar gemaakt door op ieder kleed meerdere mensen te laten zien. Ieder mens is weer anders. Ieder mens heeft een eigen kleur een eigen verhaal. Ieder mens is hier in de kerk welkom. Samen delen heeft weer alles te maken met de tafel in de kerk waar het liturgisch kleed overheen ligt. Het lied spreekt ook over het Licht  van God als hoopvol teken van God dat wij mensen steeds weer mogen ontvangen, van waaruit wij mogen leven. Op het witte kleed voluit te zien en op het paarse kleed als lichtroze boog als teken van Gods ontferming . God is mensen nabij wat zij ook meemaken in het leven aan vreugde en verdriet.

Rood is de kleur van Gods Geest, liefde, enthousiasme en feest.  Te denken aan het Pinksterverhaal waarbij de discipelen, vrienden en vriendinnen van Jezus  in vuur en vlam werden gezet, in beweging naar de wereld toe. Door de Geest van God die mensen bemoedigt, troost op weg helpt waar menselijkerwijs wegen zijn vastgelopen, maar ook de Geest van God die enthousiast maakt, blij en vrolijke maakt, de kleur van creativiteit , van liefde van mensen onderling maar ook de liefde tussen God en mensen.

Gods Geest wordt op het rode kleed gesymboliseerd door de duif bij het Taukruis.

Paars is de kleur van verwachting en inkeer passend bij de tijd van advent en de 40 dagen voor Pasen. Bij het TAU of gaffelkruis is een gebroken mens zichtbaar. Verwijzend naar het lijden in de wereld veraf maar ook dichtbij. Verwijzend ook naar het lijden van Jezus en de weg die hij gegaan is. Er is een lichtboog te zien die de mens en het kruis omringen als teken van Gods ontferming daar waar wij mensen het nodig hebben.

God wil ons bijlichten op de weg die wij gaan. Naast paars zien we de kleur roze passend bij de zondagen Laetare en Gaudete.

Op deze twee zondagen op de derde zondag van advent en de vierde zondag van de veertigdagentijd vermengt het wit van Pasen en Kerst zich met het paars .

Wit is de kleur van Feest, passend bij Pasen en Kerst, wit is de kleur van opstanding , nieuw  begin en nieuw leven.

Daarbij denken we aan het Licht van God dat in de mens Jezus geboren wordt met Kerst. Maar ook het Licht van God dat zichtbaar wordt bij de opstanding van Jezus Christus met Pasen . Het Licht van God dat dwars door duisternis en donker heen breekt als kracht en bemoediging ,als teken van God die naar ons omziet verbeeld door de lichtstralen . Voor het taukruis zien we een mens die zegent, bidt, vraagt, juicht, ontvangt.

Het taukruis verwijst ook naar opgestane Christus. Met de opstanding van Jezus worden ook wij uitgenodigd om een nieuw begin te maken ons waar mogelijk te bevrijden uit alles wat ons inperkt en klein houdt. Op het kleed zien we de warmte van het Licht en haar stralen. De mensen worden door dat Licht omgeven, bemoedigt , getroost.

Groen is de kleur die verwijst naar Gods goede schepping. Groen verwijst ook naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wonen. Wij krijgen de opdracht van God om goede rentmeester te zijn over de schepping.

De lichte groene baan is een teken dat alles wat leeft licht nodig heeft om te groeien. zonder licht is er geen leven.

Behalve deze uitleg van mij hoop ik dat u en jullie als gemeente nog voldoende ruimte ervaart om er zelf van alles in te ontdekken.

Ik hoop dat de liturgische kleden daartoe uitnodigen en Inspireren.